Childhood

Vi på Björn Axén anser att bland det viktigaste som finns är allas lika värde, oavsett vem man är. Alla förtjänar att växa upp omgiven av trygghet, kärlek, integritet och respekt. Vi vill på alla sätt bidra till en värld där dessa grundläggande förutsättningar är en självklarhet för alla, därför har vi valt att bli bidragsgivare till Childhood.

Childhood arbetar med att förebygga våld och sexuella övergrepp mot barn. De ger stöd till lokala organisationer som utvecklar nya innovativa metoder som hjälper barn och familjer i utsatthet. De arbetar också aktivt för att stärka kvalitén och sprida beprövade modeller som når barn och familjer som tidigare inte fått det stöd de behöver. Med relativt små investeringar, kopplat med nära dialog och stöd, kan Childhood agera inkubator och hjälpa nya idéer och organisationer att växa och bli hållbara.

Stötta Childhood du också! Det finns mycket vi kan göra för att minska riskerna och mildra konsekvenserna av övergrepp, bland annat detta:

Att arbeta för att alla barn har minst en trygg och kärleksfull relation med en vuxen under sin uppväxt

Barn som saknar vuxentillsyn eller vars vårdnadshavare inte förmår ge dem den närhet, trygghet och bekräftelse som ett barn behöver löper ökad risk för att utsättas för våld och övergrepp. Det är också en större risk att de själva utsätter andra för övergrepp eller hamnar i våldsamma relationer. Du kan vara denna trygga vuxna för dina och andras barn.

Att vuxna i vardagen visar att de respekterar barnens gränser och integritet

Om man tidigt får lära sig att man är värd att lyssnas på och att ens gränser respekteras, ökar sannolikheten för att man kan och vågar säga ifrån och värja sig om någon kränker ens kroppsliga integritet. Det ökar också sannolikheten för att ett barn vågar berätta om något hänt, eller om någon försöker få dem att göra något de inte vill.

Att tidigt lära och prata med barn om kroppen, om goda och dåliga hemligheter, om vad det är okej att andra gör mot dig och vad du kan och inte får gör mot andra

För att barn ska kunna förstå och sätta ord på vad som händer med dem behöver de tidigt få prata om kroppen, om vad som är ens privata delar, var gränsen går för vad andra får göra mot en och vad man själv får göra mot andra. Läs våra tips för sådana samtal här.

Att skapa trygga platser för barn där de kan söka stöd och hjälp på sina egna villkor

Förskolor, skolan, fritidsverksamheter, kyrkor m.m. kan vara oerhört viktiga för barn som där kan få utveckla förtroendefulla relationer med andra vuxna än sina föräldrar och som de kan anförtro sig till om något inte är bra. Onlineplattformar där barn direkt och anonymt kan berätta om de känner sig otrygga eller hamnat i något de skäms över eller inte kan komma ur själva är också viktiga bidrag till att hjälpa barn att bryta tystnaden så tidigt som möjligt.

Att arbeta för att motverka våld i nära relationer eller missbruk i familjer där barn växer upp

Att bevittna eller utsättas för våld som barn och att växa upp i en miljö där vuxna inte förmår sätta barnets behov framför sina egna ökar risken för våld och övergrepp. Det gör också att barnen riskerar att bidra till en fortsatt våldsspiral som äldre.

Att nyansera bilden av typiska offer och förövare

Om vi fastnar i bilden av den fula gubben som med våld utsätter små barn för övergrepp riskerar vi att missa de situationer som inte passar in i vår föreställning om ”riktiga övergrepp” (vilket är de allra flesta). Och om vi har en för stereotyp idé om vilka offren kan vara och hur de förväntas reagera, riskerar vi att helt missa eller misstolka signaler från barn som blivit utsatta.

Att ge tidigt och kvalificerat stöd till barn som utsatts för våld och övergrepp

Risken att utsättas för sexuella övergrepp är större för barn som redan blivit kränkta en gång. Genom tidigt och kvalificerat stöd till både barnet och dess anhöriga minskar den risken. Hur omgivningen reagerar och agerar efter övergreppet spelar stor roll för hur barnet mår och utvecklas efteråt.

Att tänka på hur vi pratar om sexuella övergrepp i vardagen

Om ett barn får höra att våldtäkt är värre än döden och att livet är förstört för evigt kan det vara svårt att för sig själv erkänna vad som hänt och ännu svårare att berätta för andra.

Om man pratar om förövare som monster som förtjänar dödstraff kan det vara svårt för ett barn att förstå att det som ens pojkvän, styvpappa eller tränare, som man också tyckt om, gjort faktiskt är sexuella övergrepp.

Om man bortförklarar anklagelser om övergrepp i media med att den som utsatts betett sig på ett visst sätt, eller om man lägger alltför stort ansvar på unga flickor att se till att de inte utsätter sig för potentiellt riskfyllda situationer, kan det resultera i att man stärker känslor av skam och skuld och därför försvårar för barn att berätta.

Att tidigt reagera och gripa in om barn och unga begår sexuella övergrepp mot andra barn eller har ett sexuellt utåtagerande beteende

En tredjedel av alla sexuella övergrepp på barn begås av andra minderåriga.Hälften av alla vuxna förövare begick första gången ett övergrepp mot ett barn innan de fyllt 18 år – alltså då de själva var barn. Alltför ofta förringas och bortförklaras händelser då en minderårig utsatt ett annat barn. Övergrepp och sexuellt utåtagerande beteende från barn kan ha många olika orsaker, men det är alltid viktigt att reagera och gripa in så att rätt stöd och behandling kan ges och risken för att andra barn ska utsättas minska.

Att arbeta för att förändra sociala normer som säger att barn alltid ska lyda vuxna, att pojkar och flickor förväntas bete sig på ett visst sätt, eller som normaliserar sexuella trakasserier.  

Att se till att professionella som möter barn har rätt kunskap och riktlinjer så att de kan förebygga, tidigt identifiera, agera och samverka kring barn som utsatts, eller riskerar utsättas för våld och sexuella övergrepp.

 

Besök Childhood och läs mer om hur du kan stötta